Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 3 lat

2018-06-18 12:50:04
Informacja KRUS dotycząca nowych kwot przychodów decydujących o zmiejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

2018-06-15 13:27:30
Ogłoszenie o spotkaniach konsultacyjnych

2018-06-15 08:51:31
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

2018-06-15 08:45:41
Informacja KRUS

2018-05-28 15:36:42
Informacja KRUS.

2018-05-22 11:46:51
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w związku z uchwałą Rady Gminy Lubań Nr XXXI/239/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującego działkę 186/8 obręb Jałowiec

2018-05-18 07:01:02
Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC na zasadach derogacji.

2018-05-15 10:43:20
Informacja KRUS dla rolników dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie umów z pomocnikami.

2018-05-14 14:50:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (teren po dawnej Fabryce Tektury w Jałowcu)

2018-05-10 07:37:24