Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych 

 

 

Wydział:
Referat Prawny i Administracji

Jednostka odpowiadająca:
Pani Patrycja Ślimak
tel. 75 646 59 22

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 862.).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione przewidziane prawem wymagania, którym powinny odpowiadać pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania.
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Opłaty:
Brak opłaty

Wymagane wnioski i dokumenty:
1.Wypełniony formularz zawiadomienia o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
- rodzaj i charakter imprezy,
- miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
- określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.
2. Organ może żądać załączenia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o tym, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywać się ma impreza artystyczna i rozrywkowa, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.

Uwagi i dodatkowe informacje:
1.Imprezy artystyczne lub rozrywkowe mogą być organizowane w ramach działalności kulturalnej przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Imprezy odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.
2.Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
3.Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.
4. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160).
5. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
6.Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

 

Załączniki

wzor - zawiadomienie o imprezie.doc

Data: 2017-12-21 13:36:55 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 175
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Ślimak
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Ślimak
Czas wytworzenia: 2017-09-07 13:26:02
Czas publikacji: 2017-12-21 13:36:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak