Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/272/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań

2018-01-11 09:39:32
Uchwała Nr XXXIII/271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2018

2018-01-11 09:38:37
Uchwała Nr XXXIII/270/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25 wrzesnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań

2018-01-11 09:37:07
Uchwała Nr XXXIII/269/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubań na lata 2018-2022"

2018-01-11 09:35:51
Uchwała Nr XXXIII/268/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

2018-01-11 09:31:31
Uchwała Nr XXXIII/267/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023

2018-01-11 09:29:57
Uchwała Nr XXXIII/266/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2018

2018-01-11 09:31:17
Uchwała Nr XXXIII/265/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań

2018-01-11 09:27:32
Uchwała Nr XXXIII/264/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017

2018-01-11 09:26:34
Uchwała XXXIII/263/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

2018-01-11 09:25:25