Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Symbol:

6727


Wydział:
Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 199 )

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi:

1. od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł,

b) powyżej 5 stron – 50 zł,

2. od wyrysu:

a) za każdą stronę wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,

b) nie więcej niż 200 zł.


Termin odpowiedzi:
Wyrysy i wypisy wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Katarzyna Januszewicz - Referent

Tel. 75 646 59 29

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku wniesienia opłaty skarbowej lub administracyjnej wniosek w sprawie wydania wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostanie bez rozpatrzenia.

Dokumenty
Wniosek w sprawie wydania wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

 


Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Januszewicz Katarzyna
Czas wytworzenia: 2015-12-16 08:52:28
Czas publikacji: 2015-12-16 08:59:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak