Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół kontroli nr DJ 67/2014 - Sprawdzenie przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi, sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2016-03-14 13:57:56
Raport z czynności kontrolnych nr 01/4.1/413/2223/15 "Stworzenie bazy do sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety - budowa miejsc wystawowych w Pisarzowicach, Nawojowie Łużyckim, Mściszowie, Henrykowie Lubańskim i Koscielnikach Dolnych"

2016-03-14 13:56:46
Raport z czynności kontrolnych nr 01/313,322,323/2249/15 - "Budowa i wyposażenie biblioteki w Radostowie Średnim"

2016-03-14 13:18:26
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2015-09-28 12:31:04
Protokół z kontroli okresowej w shcronisku młodzieżowym "Pod Cisem" w Henrykowie Lubańskim w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług

2015-09-17 13:54:28
Raport z czynności kontrolnych "Budowa i wyposażenia biblioteki w Radostowie Średnim"

2015-09-17 13:51:52
Raport z czynności kontrolnych "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów-stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II"

2015-09-17 13:42:30
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zarządzania obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

2015-09-17 13:35:54