Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

Symbol:
5554

Wydział:
Ref.Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Dróg

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2000 roku - Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm. )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm. )
Opłaty:
Obok opłaty skarbowej pobieranej przy składaniu wniosku ( 5 zł ) pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego.
Wysokość tej opłaty odpowiada iloczynowi: zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za 1 m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w zezwoleniu.
Dla dróg gminnych ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,40 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego. Stawkę tę stosuje się do jezdni, torowisk i ciągów pieszych. Do pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.

W razie zajęcia jezdni drogi gminnej opłata, o której mowa wyżej ulega podwyższeniu o ryczałt za utrudnienia w ruchu.
Ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych:
1) zajęciem powyżej 20% szerokości jezdni - wynosi 100 zł,
2) całkowitym zajęciem jezdni - wynosi 200 zł.
Opłaty, o których mowa wyżej pobiera się również za nie wymagające zezwolenia zajęcie pasa drogowego w razie awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności, pod parkingi pobiera się opłaty zmniejszone o 85%.

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów (części obiektów lub urządzeń) nie związanych z funkcjonowaniem dróg, z wyjątkiem umieszczonych w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam Wójt Gminy Lubań pobiera jednorazową opłatę.
Opłata jednorazowa za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi:
1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 8 zł,
2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 16 zł,
3) na obiekcie mostowym - 160 zł.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam ( z pewnymi wyjątkami ) Wójt Gminy Lubań pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt handlowy lub usługowy albo powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm. )


Termin odpowiedzi:
Dwuetapowo.
1. Po złożeniu wniosku ( z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem ) Wójt Gminy Lubań wydaje opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, w której określa warunki i terminy zajęcia pasa.
2. Zajmujący pas drogowy po otrzymaniu opinii wójta jest obowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa przedstawić zarządcy drogi następujące dokumenty:
1) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa,
3) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
Po otrzymaniu dokumentów Wójt Gminy Lubań wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji.


Jednostka odpowiadająca:
Pani Regina Furdykoń ( tel. 075 646 59 28 )

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić Wójta Gminy Lubań o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności.

Zajmowany odcinek pasa drogowego jest odbierany komisyjnie.


Dokumenty
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego,
Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów,
Po otrzymaniu opinii Wójta Gminy Lubań należy przedłozyć projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem ),
Po otrzymaniu opinii Wójta Gminy Lubań należy przedłozyć projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa (zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem ),
Po otrzymaniu opinii Wójta Gminy Lubań należy przedłożyć plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.,

 


Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-05 12:11:47
Czas publikacji: 2003-12-08 08:47:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak