Wycinka drzew i krzewów 

 

 

Symbol:
6131

Wydział:

Referat Inwestycji Rolnictwa i Środowiska


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody -tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 1651
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew -Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.
  • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 -M. P. z 2014 r. nr 958


Opłaty:

  • Złożenie wniosku i wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej
  • Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 m-cy


Jednostka odpowiadająca:
Grażyna Babiuch (tel. 75 646 59 32)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań.


Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z załącznikami określonymi w ustawie o ochronie przyrody
  • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do wniosku należy dołączyć zgodę  właściciela tego gruntu.

Uwagi:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Lubań wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną.

 


Liczba odwiedzin : 657
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Babiuch
Czas wytworzenia: 2003-12-03 12:20:20
Czas publikacji: 2015-12-14 15:23:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak