Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Odbudowie jazu i wyposażenia w urządzenia podpiętrzające, budowa ryglowej przepławki dla ryb, zastawki na kanale Młynówki oraz MEW Uniegoszcz w km 70+930 rz. Kwisy w m. Uniegoszcz, gmina Lubań, woj. dolnośląskie”.

2018-09-12 11:13:17
4/2017 - Zawiadomienie o wszczęciu postępwania i wystąpieniu do organów współuczestniczących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego ,,Kościelnik” zlokalizowanego na działce 318 obręb Kościelnik, gmina Lubań, powiat Lubań”

2017-06-07 13:07:42
3/2017 - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pt.: ,,Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny dz. 150, 141 (0+000 do 0+400) z mostem nad ciekiem Luciąża (3km+930) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”

2017-01-12 14:20:12
2/2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,, Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim

2016-10-10 08:46:21
1/2016 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie mostu nad ciekiem Olszówka (0+400) w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz. nr 99, 148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.]

2016-07-07 11:38:58
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Kościelnik zlokalizowanego na działce 318 obręb Kościelnik, gmina Lubań, powiat Lubań.

 
2013-08-28 13:13:15
zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

 
2013-01-17 10:06:12
zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

2011-12-15 10:44:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                                                                                            Lubań, dnia 12.09.2011 r.

IRŚ/MB/6220/2-1/11

 

ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z:

-       art. 73 ust. 1   oraz  art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227), oraz art. 10 §1,  art. 61 § 4 KPA, Wójt Gminy Lubań

 

zawiadamia

 

że w dniu 12.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy :

Wasserunion GmbH Thomasiusstr.2, 04109 Leipzig (adres do korespondencji-ul. Malinowa 6/5, 61-464 Poznań) w imieniu której działa Karol Łuczewski, działający z upoważnienia Gminy Lubań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice, Gmina Lubań przeznaczonej dla 500 RLM”

 

na działce nr 540/22, obręb Pisarzowice, Gmina Lubań:

 

Inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice ma na celu całkowite uporządkowanie gospodarki ściekowej dla przedmiotowego obszaru. W ramach opracowania projektowego przewidziano instalację modułu funkcyjnego-modułowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=35m3/d. Oczyszczalnię ścieków przewiduje się modernizować w oparciu o rozwiązania technologiczne modułowych kompaktowych oczyszczalni ścieków z pakietowym napowietrznym złożem biologicznym, dostosowując przepustowość każdocześnie do bieżących warunków lokalowych, zapotrzebowania. Wybrana technologia oczyszczania ścieków pozwala na realizację przedsięwzięcia stosownie do aktualnego stanu budowy sieci kanalizacyjnej.

 

Zgodnie z art. 64  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. 

Informacyjnie podaję, iż zgodnie z art. 10 §1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 KPA.

 

Podaje także, że zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubań, ul.   Dąbrowskiego 18 , pokój nr 3, tel. 646 59 31 w godzinach pracy Urzędu. 

 

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr 2/A1/9/2011

 

 

Otrzymuje:

1.     Wasserunion GmbH Thomasiusstr.2

      04109 Leipzig

      adres do korespondencji :

      ul. Malinowa 6/5

      61-464 Poznań

2. Wykaz stron zgodnie z wykazem
 

Sprawę prowadzi

Insp. M. Biedroń

075 646 59 31

 

 

 

 

2011-09-12 13:43:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie Programu usuwania azbestu...

 

Lubań, dnia 20 kwiecień 2011 r.

 

 IRŚ. 602.1.11

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) i art. 14 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu :

 

1.Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy Lubań.  

 

2.Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy Lubań.  

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane ww. projektami mogą wziąć udział w postępowaniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentów poprzez składnie – uwag i wniosków, które można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do12 maja 2011 r.

 

Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubań – ul. Dąbrowskiego 18, pok. Nr 3 (tel. 756465931)

 

Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów należy składać na piśmie bądź

e-mail: info@luban.ug.gov.pl. Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. dokumentów.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane społeczeństwu do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań pod adresem http://bip.ugluban.nv.pl/ oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu.

 

 

2011-05-11 14:10:34