Skargi i wnioski 

 

Skargi i wnioski 

Symbol:
0561, 0562

Wydział:
Miejsce składania: sekretariat

Podstawa prawna:
Art. 221 - 260 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 roku - Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46 )


Opłaty:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej. Nie dotyczy to jednak pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.


Jednostka odpowiadająca:
Merytoryczny referat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.
Na niezałatwienie skargi lub wniosku w terminie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.


Uwagi:
Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym dla innych skarg.

Dokumenty
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.,

 


Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-10-29 09:55:46
Czas publikacji: 2003-10-29 11:13:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak