Podział nieruchomości 

 

 

Symbol:
6724 – postanowienie
6831 – decyzja

Wydział:
Ref. Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Dwuetapowo.
W pierwszej kolejności wydawana jest przez Wójta Gminy Lubań opinia w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.
Opinię wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Drugim etapem jest wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości Decyzję wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Karolina Pozauć tel. 75 646 59 31

Tryb odwoławczy:
Na opinię o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Na decyzję zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi:
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Dokumenty:

Do pierwszego etapu wniosek o wydanie opinii w formie postanowienia na podziału nieruchomości z załącznikami:  

 

1.   Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1a. Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).

2.  Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

3.   Wstępny  projekt podziału nieruchomości opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków , w przypadku nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków.

5.   Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie ( w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej.

6.  W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku lub przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że w ścianie tej brak jest otworów okiennych i drzwiowych.

 

Do drugiego etapu wniosek o dokonanie podziału nieruchomości z załącznikami:  

 

 - niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95ustawyo gospodarce nieruchomościami:

1.  Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1a. Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).

2.  Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca   nieruchomość podlegającą podziałowi.

3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków , w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

4.  Protokół przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym.

5.  Wykaz zmian gruntowych.

6.  Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze  wieczystej.

7.   Mapy z projektem podziału opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

8. Dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

- zgodnie z ustaleniami planu miejscowego:

1.   Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1a. Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).

2.  Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków , w przypadku nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków.

4. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej.

5. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku lub przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że w ścianie tej brak jest otworów okiennych i drzwiowych.

  1. Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7.  Protokół przyjęcia granic nieruchomości i szkic graniczny.

  1. Wykaz zmian gruntowych.
  2. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze  wieczystej.

10. Mapy z projektem podziału opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokumenty wymienione w pkt 1-6 dołącza się do wniosku o wydanie opinii w formie postanowienia na podział nieruchomości, natomiast pkt 7-10 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 


Liczba odwiedzin : 760
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pozauć
Czas wytworzenia: 2003-12-05 08:38:19
Czas publikacji: 2016-11-24 12:23:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak