Opłata skarbowa 

 

Opłata skarbowa 

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ), opłacie skarbowej podlegają:
- podania ( żądania, wnioski, odwołania, zażalenia ) w wysokości - 5 zł i za każdy załącznik do podań - 0,50 zł;
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego 
- zaświadczenia oraz zezwolenia ( pozwolenia, koncesje ) wydawane na wniosek zainteresowanego
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i stawki opłaty skarbowej zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyżej wymieniona ustawa przewiduje szereg zwolnień z opłaty skarbowej. Szczegółowy wykaz tych zwolnień zamieszczono w tabali poniżej.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania i załączniki do podań

1. Od podania

 

 

 

 

2. Od załącznika do podania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 zł

 

 

 

 

50 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania i załączniki do podań:

1) składane na żądanie organu administracji rządowej

lub samorządowej,

2) o wydanie dowodu osobistego,

3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,

4) składane w toku postępowania dowodowego,

5) składane w interesie publicznym,

6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania

granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o

ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach

służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami

urzędowymi albo społecznymi,

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się

młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty

albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub

renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie

działań wojennych lub w związku z tymi działaniami,

jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz

zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

9) w sprawach mieszkaniowych,

10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk

żywiołowych,

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób

dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot

gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,

służebności gruntowych, rozgraniczenia

nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności

gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i

leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z

realizacją przepisów o reformie rolnej i

osadnictwie,

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na

własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych

oraz należności, do których mają zastosowanie

przepisy Ordynacji podatkowej,

15) w sprawach odszkodowań,

16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych

ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców

zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o

wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami

zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem

stosowania zasady wzajemności przez władze kraju

zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów

celnych, składane przez osoby przekraczające granicę

państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u

tych osób podczas przekraczania granicy,

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego,

leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

23) o nadanie statusu uchodźcy,

24) o udzielenie azylu,

25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca

ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynności urzędowe

1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w

tym zawartego w sposób określony w

art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego

2. Od innych czynności urzędu stanu

cywilnego

3. Od ustalenia brzmienia albo

pisowni imienia lub nazwiska

4. Od decyzji administracyjnej o

wpisaniu do polskich ksiąg stanu

cywilnego treści aktu stanu

cywilnego sporządzonego za granicą

5. Od pozostałych decyzji wydawanych

przez kierownika urzędu stanu

cywilnego

6. Od protokołu zawierającego

ostatnią wolę spadkodawcy,

sporządzonego przez osoby

wymienione w art. 951 § 1

Kodeksu cywilnego

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i

imienia (imion) albo nazwiska lub

imienia (imion)

8. Od informacji adresowej

9. Od wydania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

dla obiektów budowlanych oraz

urządzeń budowlanych związanych z

obiektem budowlanym:

1) budynków i budowli

przeznaczonych na prowadzenie

działalności gospodarczej

2) zespołu garaży składającego się

z co najmniej trzech garaży

3) budynków gospodarczych, garaży

i budynków o funkcji mieszanej

4) pozostałych

10. Od zatwierdzenia projektu

budowlanego

11. Od przeniesienia decyzji o

pozwoleniu na budowę na rzecz

innej osoby

12. Od potwierdzenia zgłoszenia

rejestracyjnego obowiązku w

podatku od towarów i usług oraz

podatku akcyzowym

13. Od dokonania wpisu niepublicznego

zakładu opieki zdrowotnej do

rejestru zakładów prowadzonego

przez wojewodę

14. Od wymaganego przepisami o

ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o

bezpieczeństwie

2) zatwierdzenia zmian w raporcie

o bezpieczeństwie

15. Od przyrzeczenia wydania

zezwolenia lub koncesji

16. Od decyzji o uznaniu za obywatela

polskiego

17. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa

polskiego

18. Od stwierdzenia posiadania lub

utraty obywatelstwa polskiego

19. Od wpisania zaproszenia

cudzoziemca na pobyt w

Rzeczypospolitej Polskiej do

ewidencji zaproszeń

20. Od dokonania wpisu

przedstawicielstwa przedsiębiorcy

zagranicznego do ewidencji

przedstawicielstw przedsiębiorców

zagranicznych

21. Od dokonania wpisu statku

rybackiego do ewidencji statków

rybackich

22. Od zmiany wpisu w ewidencji

statków rybackich

 

 

75 zł

 

 

 

 

10 zł

 

15 zł

 

40 zł

 

 

 

30 zł

 

 

15 zł

 

 

 

 

30 zł

 

 

19 zł

 

 

 

 

 

 

190 zł

 

 

152 zł

 

38 zł

 

90 zł

38 zł

 

76 zł

 

 

152 zł

 

 

 

190 zł

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

200 zł

 

83 zł

 

200 zł

 

200 zł

 

50 zł

 

20 zł

 

 

 

6.000 zł

 

 

 

 

160 zł

 

 

55 zł

 

Czynności urzędowe:

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o

nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

3) informacje adresowe udzielane Polskiemu Czerwonemu

Krzyżowi oraz jednostkom organizacyjnym Poczty

Polskiej dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek

pocztowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenia

1. Od zaświadczeń, w tym również od

odpisów dokumentów, wydawanych

przez urzędy stanu cywilnego oraz

archiwa państwowe:

1) od zaświadczenia

stwierdzającego, że obywatel

polski lub zamieszkały na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej cudzoziemiec

niemający obywatelstwa żadnego

państwa, zgodnie z prawem

polskim, może zawrzeć małżeństwo

za granicą

2) od sporządzenia odpisu zupełnego

aktu stanu cywilnego

3) od sporządzenia odpisu

skróconego aktu stanu cywilnego

4) od zaświadczeń o dokonanych w

księgach stanu cywilnego wpisach

lub o ich braku oraz od

zaświadczeń o zaginięciu lub

zniszczeniu księgi stanu

cywilnego

5) od pozostałych zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 zł

 

15 zł

 

18 zł

 

 

 

 

 

19 zł

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące

obywateli polskich przebywających za granicą,

przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich

przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów

konsularnych,

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających

tożsamość,

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu

cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom

mającym karty stałego pobytu w Rzeczypospolitej

Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z

którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie

porozumienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od pełnego odpisu przetworzonych

danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i utraconych

dowodów osobistych

11 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Od zaświadczeń wydawanych przez

wojskowych komendantów uzupełnień,

stwierdzających odbycie służby

wojskowej przez osoby stale

przebywające za granicą

38 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opłata skarbowa od duplikatu

książeczki wojskowej

21 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opłata skarbowa od poświadczeń

zgodności duplikatów, odpisów,

wyciągów, wypisów lub kopii,

dokonanych przez organy

administracji rządowej lub

samorządowej lub archiwum

państwowe, od każdej pełnej lub

zaczętej stronicy

3 zł

 

 

 

 

 

 

 

1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z

pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub

od niej zwolnionych.

 

 

 

 

 

 

6. Opłata skarbowa od legalizacji

dokumentu

19 zł

 

 

 

 

 

 

7. Opłata skarbowa od poświadczenia

własnoręczności podpisów - od

każdego podpisu

4 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w

sprawie zaległości w zobowiązaniach

podatkowych

15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Opłata skarbowa od świadectwa

dopuszczenia pojazdu do przewozu

niektórych materiałów

niebezpiecznych i świadectwa dla

środków transportu przeznaczonych

do przewozu szybko psujących się

materiałów spożywczych

114 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Za wystawienie świadectwa

fitosanitarnego dla wywożonych

roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Od pozostałych zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w

tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o

hodowli zwierząt gospodarskich,

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów

składanych w sprawach indywidualnych z zakresu

administracji publicznej,

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru

identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin

właściwe do pobierania podatku rolnego.

IV

 

 

 

 

Zezwolenia

1. Od zezwolenia na zawarcie

małżeństwa, o którym mowa w art. 4

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

 

30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony

 

 

 

 

300 zł

 

 

 

 

 

1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu

nadano status uchodźcy,

2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca

będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta w

rozumieniu przepisów o repatriacji.

3. Od zezwolenia na osiedlenie się

600 zł

 

 

 

 

 

 

 

4. Od przepustki w małym ruchu

granicznym:

1) jednorazowej

2) stałej

 

 

 

7 zł

19 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Od wizy:

1) od wizy pobytowej uprawniającej

do jednorazowego przekroczenia

granicy

2) od wizy pobytowej uprawniającej

do wielokrotnego przekroczenia

granicy

3) od wizy pobytowej uprawniającej

do jednorazowego przekroczenia

granicy, udzielonej przez Straż

Graniczną

4) od wizy pobytowej uprawniającej

do wielokrotnego przekroczenia

granicy, udzielonej przez Straż

Graniczną

5) od wizy pobytowej z prawem do

pracy

6) od wizy tranzytowej

uprawniającej do jednokrotnego

przekroczenia granicy

7) od wizy tranzytowej

uprawniającej do wielokrotnego

przekroczenia granicy (pobyt

czasowy)

8) od wizy tranzytowej

uprawniającej do jednokrotnego

przekroczenia granicy,

udzielonej przez Straż Graniczną

9) od wizy tranzytowej

uprawniającej do wielokrotnego

przekroczenia granicy,

udzielonej przez Straż Graniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 zł

 

 

300 zł

 

 

 

100 zł

 

 

 

 

450 zł

 

 

 

 

400 zł

 

35 zł

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

60 zł

 

 

 

 

350 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) wizy udzielane:

a) z zastrzeżeniem wzajemności - obywatelom tych

państw, z którymi zawarto odpowiednie

porozumienia,

b) osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub

wskutek usterek technicznych samolotu są zmuszone

do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w

Rzeczypospolitej Polskiej,

c) dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego

rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna,

d) osobom legitymującym się paszportem dyplomatycznym

lub służbowym,

e) osobom pobierającym naukę, odbywającym studia lub

praktyki studenckie w Rzeczypospolitej Polskiej,

f) osobom przyjeżdżającym do Rzeczypospolitej

Polskiej w celu niesienia pomocy charytatywnej,

g) uczestnikom konferencji, sympozjów naukowych,

kursów języka polskiego i innych imprez

organizowanychprzez polskie jednostki budżetowe

oraz organizacje społeczne i zawodowe, którym

strona polska pokrywa koszty związane z ich

pobytem w Rzeczypospolitej Polskiej

(zakwaterowanie i wyżywienie),

h) osobom posiadającym status uchodźcy,

2) wizy pobytowe udzielane osobom odbywającym w

Rzeczypospolitej Polskiej kursy i praktyki

szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych,

3) wizy udzielane cudzoziemcom zatrudnionym w

Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze nauczycieli

języków obcych oraz członkom ich rodzin,

4) wizy pobytowe uprawniające do jednorazowego

przekroczenia granicy, udzielane cudzoziemcowi

ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy,

5) wizy udzielane doradcom przedakcesyjnym przybywającym

do Polski w celu wykonania zadań wynikających z umów

współpracy realizowanych w ramach programów

finansowanych (współfinansowanych) ze środków Unii

Europejskiej oraz członkom ich rodzin, do których

zalicza się małżonka i małoletnie dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o nabywaniu nieruchomości

przez cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca

nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego

2) na nabycie lub objęcie przez

cudzoziemca udziałów lub akcji w

spółce handlowej z siedzibą na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, będącej właścicielem

lub wieczystym użytkownikiem

nieruchomości

3) na nabywanie lub obejmowanie

przez cudzoziemców udziałów lub

akcji w spółce handlowej z

siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

będącej właścicielem lub

wieczystym użytkownikiem

nieruchomości, wydanych na

wniosek tej spółki

 

 

 

 

1.400 zł

 

 

1.400 zł

 

 

 

 

 

 

2.082 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Od pozwoleń wydawanych na podstawie

przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu

budowlanego oraz urządzeń

budowlanych związanych z

obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na

prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż

rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni

użytkowej

- nie więcej niż

b) budynku służącego celom

gospodarczym w gospodarstwie

rolnym

c) innego budynku

d) studni oraz urządzeń do

usuwania nieczystości stałych

i ścieków

e) budowli związanych z

produkcją rolną

f) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz

dróg, z wyjątkiem dróg

dojazdowych, dojść do

budynków i zjazdów z

drogi

g) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, gazowych

o długości do 1 kilometra

h) innych budowli

i) urządzeń budowlanych

związanych z obiektem

budowlanym.

W razie wydania pozwolenia

na budowę budynku o funkcji

mieszanej, przy obliczaniu

opłaty skarbowej

nie uwzględnia się powierzchni

mieszkalnej tego budynku.

2) na rozbudowę (przebudowę) oraz

remont obiektu budowlanego

opłata skarbowa wynosi 50%

stawek określonych w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zł

 

500 zł

8 zł

 

 

40 zł

14 zł

 

 

100 zł

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

14 zł

 

 

 

 

140 zł

80 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy

lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem

zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na

cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu

budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę sposobu

użytkowania obiektu budowlanego

- 75% stawek określonych w ust.

7 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia na

budowę - 150% stawek określonych

w ust. 7 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach - 25%

stawek określonych w ust. 7 pkt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy

lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem

zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na

cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

 

 

 

 

 

 

9. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu

budowlanego

28 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Od pozwolenia na broń (świadectwa

broni) udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce

organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej

 

 

 

 

 

 

212 zł

1.063 zł

 

 

 

 

 

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w

związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w

interesie publicznym, a także na broń pamiątkową

pozbawioną na stałe cech używalności oraz

na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie

wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie

wojskowej,

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

 

 

 

 

 

 

 

11. Od zezwoleń oraz upoważnień

wydawanych na podstawie przepisów

o ruchu drogowym:

1) w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

 

 

 

 

400 zł

 

40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Od decyzji administracyjnej w

sprawie:

1) wydania świadectwa homologacji

typu pojazdu

2) zmiany lub rozszerzenia

świadectwa homologacji typu

pojazdu

3) zwolnienia z obowiązku

uzyskania świadectwa

homologacji typu pojazdu

 

 

 

1.370 zł

 

380 zł

 

 

1.370 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie wyrobu, oczyszczania,

skażania lub odwadniania

spirytusu, wyrobu lub rozlewu

wyrobów spirytusowych, a także

wytwarzanie wyrobów tytoniowych

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Za wyrażenie zgody na utworzenie

banku spółdzielczego - od funduszu

udziałowego banku

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Za wyrażenie zgody na utworzenie

banku w formie spółki akcyjnej -

od kapitału akcyjnego banku

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Za wyrażenie zgody na utworzenie

za granicą banku z kapitałem

polskim lub udziałem kapitału

polskiego

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Od zezwoleń na otwarcie na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oddziału lub

przedstawicielstwa zagranicznego

banku, przedłużenia terminu

ważności lub zmiany warunków

wydanego zezwolenia:

1) na otwarcie oddziału banku

2) na otwarcie przedstawicielstwa

banku

 

 

 

 

 

 

 

 

11.400 zł

1.140 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności ubezpieczeniowej i

zmiany wydanego zezwolenia

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Od zezwolenia na utworzenie przez

fundację zagraniczną na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawicielstwa

760 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Od licencji połowowych na

wykonywanie rybołówstwa morskiego

wydawanych:

1) na okres jednego roku

2) na okres powyżej jednego roku

 

 

 

 

570 zł

1.140 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Od zezwoleń wydawanych na

prowadzenie połowów w celach

sportowo-rekreacyjnych:

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz

młodzieży szkolnej w wieku

do 24 lat

b) od pozostałych

 

 

 

 

11 zł

 

 

25 zł

 

 

42 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Od zezwoleń na prowadzenie w

polskich obszarach morskich:

1) połowów w celach naukowo-

badawczych lub szkoleniowych

2) chowu, hodowli albo zarybiania

 

 

 

10 zł

 

10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Od pozwoleń wodnoprawnych:

1) na szczególne korzystanie z wód

śródlądowych do celów rybackich

2) od pozostałych

 

 

38 zł

 

190 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o zapobieganiu

zanieczyszczaniu morza przez

statki:

1) na usuwanie do morza urobku z

pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów

lub innych substancji

 

 

 

 

 

100 zł

 

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

geologicznego i górniczego,

dopuszczających do stosowania w

zakładach górniczych maszyn,

urządzeń i materiałów oraz środków

strzałowych i sprzętu strzałowego:

1) od dopuszczenia: maszyny

wyciągowej wraz z układami

sygnalizacji łączności, maszyny

urabiającej i wrębiającej,

maszyny ładującej i

zgarniającej, maszyn i urządzeń

górniczych z napędem

spalinowym, lokomotywy, obudowy

zmechanizowanej, pojazdu

oponowego wraz z przyczepami i

naczepami, systemu zasilania i

sterowania urządzeń

elektrycznych, hydraulicznych i

pneumatycznych, centrali

telefonicznej i dyspozytorskiej

wraz z systemami łączności,

bezpieczeństwa i alarmowania,

urządzeń wiertniczych,

specjalistycznych maszyn do

urabiania i wałowania, a także

urządzeń i pojazdów do

transportu urobku w

odkrywkowych zakładach

górniczych

2) od dopuszczenia: środków

strzałowych i sprzętu

strzałowego, maszyn i urządzeń

odpylających oraz

klimatyzacyjnych, kolejek

podwieszanych, spągowych i

kołowrotów, wiertnic i

wiertarek górniczych, urządzeń

odstawczych, urządzeń

zasilających trakcji

elektrycznej, wiertnic do

wykonywania otworów strzałowych

w odkrywkowych zakładach

górniczych, głowic

przeciwerupcyjnych i

eksploatacyjnych wraz z

systemem sterowania w zakładach

górniczych wydobywających ropę

i gaz ziemny otworami

wiertniczymi, specjalistycznych

górniczych przyrządów

pomiarowych, sprzętu

ratowniczego dla ochrony

górnych dróg oddechowych, a

także innych maszyn i urządzeń

przeznaczonych do pracy w

pomieszczeniach zagrożonych

powstaniem mieszanin

wybuchowych

3) od dopuszczenia zmian w

maszynach, urządzeniach i

sprzęcie strzałowym, o których

mowa w pkt 1 i 2, oraz od

dopuszczenia maszyn, urządzeń,

sprzętu i materiałów

niewymienionych w pkt 1 i 2

 

 

 

 

 

 

 

 

638 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o nasiennictwie:

1) od zezwolenia na wytwarzanie

materiału szkółkarskiego drzew

owocowych i krzewów jagodowych

oraz na prowadzenie obrotu

materiałem siewnym

2) od zezwolenia ministra

właściwego do spraw rolnictwa

na dopuszczenie do obrotu

materiału siewnego

 

 

 

278 zł

 

 

 

 

69 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o ochronie roślin

uprawnych:

1) od zezwolenia na prowadzenie

konfekcjonowania i obrotu

środkami ochrony roślin

2) od zezwolenia na dopuszczenie

środka ochrony roślin do obrotu

i stosowania:

a) na okres 10 lat

b) na okres do 3 lat

c) jednorazowego zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu i

stosowania środka ochrony

roślin

 

 

 

 

1.110 zł

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

600 zł

400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi

włóknistych

2) na prowadzenie kontraktacji

upraw maku lub konopi

włóknistych

 

 

 

 

25 zł

 

120 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Od zezwoleń na wywóz za granicę

dobra kultury:

1) na wywóz czasowy

2) na wywóz stały od wartości

dobra ustalonej przez biegłych

 

 

 

38 zł

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Od zezwoleń:

1) naprowadzenie działalności

kantorowej

2) dewizowych indywidualnych

 

 

1.063 zł

 

106 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Od pozwoleń radiowych:

1) wydanych w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

 

 

1.900 zł

 

76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności brokerskiej w

zakresie ubezpieczeń albo

reasekuracji

1.063 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą:

1) materiałami wybuchowymi, bronią

i amunicją oraz wyrobami i

technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym

2) paliwami i energią

 

 

 

 

4.586 zł

 

 

 

4.164 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Od zezwoleń na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą:

1) alkoholami, tytoniem i wyrobami

tytoniowymi

2) od pozostałych

 

 

 

 

4.163 zł

 

1.388 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie transportu lotniczego

oraz innych usług lotniczych:

1) na wykonywanie transportu

lotniczego

2) na wykonywanie innych usług

lotniczych

 

 

 

 

 

2.500 zł

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Od zezwolenia na hurtowy obrót

produktami leczniczymi i wyrobami

medycznymi

3.800 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Od zezwoleń na działalność

związaną z narażeniem na

promieniowanie jonizujące,

wydanych na podstawie przepisów

Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów

jądrowych, źródeł i odpadów

promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego,

łącznie z ich transportem na

własny użytek

2) na stosowanie w jednostce

organizacyjnej źródeł

promieniotwórczych, materiałów

jądrowych, urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na zamierzone

podawanie substancji

promieniotwórczych ludziom i

zwierzętom w celu medycznej lub

weterynaryjnej diagnostyki,

leczenia lub badań naukowych

3) na nabywanie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na uruchamianie

laboratoriów i pracowni, w

których mają być stosowane

źródła promieniowania

jonizującego, w tym pracowni

rentgenowskich

4) na stosowanie poza jednostką

organizacyjną (w terenie)

źródeł promieniotwórczych i

materiałów jądrowych oraz

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

5) na obrót materiałami jądrowymi,

źródłami promieniotwórczymi,

urządzeniami zawierającymi

źródła promieniotwórcze lub

wytwarzającymi promieniowanie

jonizujące oraz na transport

materiałów jądrowych, źródeł i

odpadów promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego

(poza transportem na własny

użytek, o którym mowa w pkt 1)

6) na instalowanie i obsługę

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze oraz

uruchamianie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

7) na wytwarzanie, przetwarzanie

materiałów jądrowych, źródeł i

odpadów promieniotwórczych,

wypalonego paliwa jądrowego

oraz na produkowanie urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące, jak również na

zamierzone dodawanie substancji

promieniotwórczych w procesie

produkcyjnym wyrobów

powszechnego użytku i artykułów

medycznych oraz na obrót tymi

wyrobami i artykułami

8) na budowę, rozruch,

eksploatację (próbną lub stałą)

oraz zamknięcie lub likwidację

obiektów jądrowych, składowisk

odpadów promieniotwórczych,

przechowalników i składowisk

wypalonego paliwa jądrowego

 

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Zezwolenia na wykonywanie

czynności agenta ubezpieczeniowego

76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Od zgód i zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o organizmach

genetycznie zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do

środowiska albo na zamknięte

użycie GMO,

2) od zezwolenia na wprowadzenie

do obrotu produktów GMO oraz na

wywóz lub tranzyt produktów GMO

 

 

 

 

3.400 zł

 

 

3.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Od decyzji stwierdzającej

posiadanie kwalifikacji do

wykonywania zawodu regulowanego w

rozumieniu przepisów o zasadach

uznawania nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej

kwalifikacji do wykonywania

zawodów regulowanych

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Od zezwoleń wydanych na podstawie

przepisów o ochronie przyrody w

zakresie przewożenia przez granice

Rzeczypospolitej Polskiej roślin

lub zwierząt, ich części lub

innych produktów pochodnych

podlegających ograniczeniom

wynikającym z umów

międzynarodowych, których stroną

jest Rzeczpospolita Polska

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Od pozwoleń na wprowadzanie

substancji i energii do środowiska

wydawanych na podstawie przepisów

o ochronie środowiska i przepisów

o odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w

związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych pozwoleń

Opłata skarbowa od wydania decyzji

o przeniesieniu praw i obowiązków

wynikających z pozwolenia wynosi

50% stawki określonej odpowiednio

w pkt 1 albo 2.

Opłata skarbowa od pozwolenia na

wprowadzanie gazów i pyłów do

powietrza, wydanego w wyniku

przeprowadzenia postępowania

kompensacyjnego, wynosi 150%

stawki określonej odpowiednio

w pkt 1 albo 2.

 

 

 

 

 

 

2.000 zł

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Od zezwoleń na prowadzenie

działalności gospodarczej

polegającej na organizowaniu

imprez turystycznych oraz na

pośredniczeniu na zlecenie

klientów w zawieraniu umów na

świadczenie usług turystyki,

wydawanych na podstawie przepisów

o usługach turystycznych

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43a. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43b. Od zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie

opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Od innych niż wymienione w

niniejszym załączniku zezwoleń

(pozwoleń oraz koncesji):

1) na prowadzenie działalności

gospodarczej

2) od pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 zł

 

 

76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli

zwierząt gospodarskich,

2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich

lub ich szczątków,

3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów,

wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,

służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości,

sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu

Państwa, uporządkowania własności gospodarstw

rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych,

melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją

przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji

jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane

przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości

organów celnych - wydawane na wniosek składany przez

osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych

w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby

podczas przekraczania granicy,

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane

przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

8) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Od przedłużenia terminu ważności

lub zmiany warunków wydanego

zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

oraz duplikatów zezwoleń

(pozwoleń, koncesji) - 50 % stawki

określonej dla zezwolenia, z

zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, ust.

17 i ust. 18, z tym że od

duplikatów zezwoleń (pozwoleń,

koncesji) nie więcej niż

19 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

1. Od dokumentów stwierdzających

ustanowienie pełnomocnika oraz ich

odpisów (wypisów), w tym również od

udzielanych w jednym dokumencie

przez pracowników będących

akcjonariuszami spółek, których

akcje zostały wniesione do

narodowych funduszy inwestycyjnych,

do reprezentowania na walnym

zgromadzeniu tych spółek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich

odpisy(wypisy):

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy

i wypisy,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ,

upoważniające do odbioru z poczty korespondencji,

przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z

instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

3) odpisy i wypisy w sprawach:

- karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz

w sprawach o wykroczenia,

- cywilnych, w których mocodawcy przysługuje

zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych

przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od

spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,

b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji

pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek

uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy

inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych

dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na

rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu

notarialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od weksla:

1) wymieniającego sumę wekslową

- od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł sumy

wekslowej

2) niewymieniającego sumy wekslowej

od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł kwoty

zobowiązania pieniężnego

zabezpieczonego wekslem

3) stanowiącego zabezpieczenie

wierzytelności Skarbu Państwa

z tytułu udzielonego poręczenia

lub gwarancji oraz w wypadku,

gdy kwoty zobowiązania

zabezpieczonego wekslem nie da

się ustalić

 

 

 

 

10 gr

 

 

10 gr

 

 

 

 

15 zł

 

 

 

 

 

 

Weksle:

1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z

zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z

Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku

Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumenty zawierające oświadczenie

woli poręczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli

poręczenie udzielane jest:

1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do

weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez

pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze

kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy

oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),

4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni

zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby

rolnej i leśnej, pracownikom państwowych

przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli

poręczycielem jest:

- małżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,

- inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza w

ciągu roku 1.000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej,

spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym

rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest

członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z

funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.

 


Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-02 10:29:53
Czas publikacji: 2003-12-05 13:51:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak