Zezwolenie na organizowanie imprez masowych 

 

Zezwolenie na organizowanie imprez masowych

 

Symbol:
4041

Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Prawny i Administracji

 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160).
2. Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
3. Ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 216 r. poz. 1827).


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek do Wójta Gminy Lubań o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.
Wójt Gminy Lubań wydaje zezwolenie lub odmawe jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
2. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej),
4.
terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

5. informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostepnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk do utrwalenia przebiegu imprezy,
 • rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu),
6.informację o powiadomieniu:
 • Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
 • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
7.Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram  opuszczenia przez nich obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
8.Program i Regulamin imprezy masowej wraz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy.
9.Regulamin obiektu (terenu) wraz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
10.Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
11.Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
12. opinie:
 • Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu,
 • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu,
 • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu

które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Wójta Gminy Lubań nie później niż na 30 dni przed przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas, opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywalnych zagrożeniach, organizator dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Wymagane opłaty:
82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu: Bank PKO Bank Polski S.A. nr  42 1020 5226 0000 6402 0554 7429.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Liczba odwiedzin : 695
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Ślimak
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Ślimak
Czas wytworzenia: 2017-09-11 14:37:36
Czas publikacji: 2017-09-11 15:00:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak