Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zmiana wpisu, Wykreślenie wpisu, Zawieszenie/Wznowienie działalności gospodarczej 

 

  

Symbol:
6412

Wydział:
Referat Organizacyjno - Prawny

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 02 .07. 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), - ustawa z dnia 02.07.2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – ( Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

Opłaty:
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:
W przypadku wniosku złożonego w urzędzie, organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  
Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Agnieszka Ruban Kościen - tel. 75 646 59 20

Tryb odwoławczy:
brak


Uwagi:

Aby dokonać wpisu do CEIDG, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu lub zgłosić informację
o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).
2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do wybranego urzędu gminy.
3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do wybranego urzędu gminy.
4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w wybranym urzędzie gminy. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.  
Osoby samodzielnie składające wniosek w CEIDG i dysponujące podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu mogą dołączyć do wniosku zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług /formularz VAT-R/

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)

 


Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Ruban Kościen
Czas wytworzenia: 2003-12-01 11:08:19
Czas publikacji: 2003-12-01 11:08:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak