Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

 

 

Symbol:
7614

Wydział:
Referat Inwestycji Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:

  • art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 353 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)


Opłaty:

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)

Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc powyższą kwotę przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

Termin odpowiedzi:

- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w Prawie ochrony środowiska, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

 

Jednostka odpowiadająca:
Pani Katarzyna Januszewicz

Tel. 75 646 59 29

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Wymagane dokumenty:

W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.) należy złożyć pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

 


Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Januszewicz Katarzyna
Czas wytworzenia: 2003-12-03 13:23:26
Czas publikacji: 2016-11-24 12:38:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak