Dostęp do informacji publicznej 

 

Dostęp do informacji publicznej 

Symbol:
005...

Wydział:
Miejsce składania wniosku: sekretariat

Podstawa prawna:
Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. ) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 )

Opłaty:
Z tytułu udostępnienia informacji publicznej opłat nie pobiera się, chyba że Urząd Gminy Lubań lub jednostka organizacyjna gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę. Wówczas wysokość opłaty odpowiada wysokości tym kosztom.

Termin odpowiedzi:
Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Merytoryczny referat

Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzję o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za posrednictwem Wójta Gminy Lubań w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Lubaniu o udostępnienie takiej informacji.


Uwagi:
Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w stosunku do informacji przetworzonej, wymagającej zebrania lub zsumowania pojedyńczych informacji dostępnych w dokumentach ( np. średnie wynagrodzenie pracowników, liczba spraw wpływających do urzędu w danym czasookresie ). Informacje przetworzone udostępniane są gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Dokumenty
Pisemny wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej, chyba że informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku wniosku nie składa się.,

 


Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-11-14 09:49:52
Czas publikacji: 2003-11-14 11:28:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak