Informacja Wójta Gminy Lubań o oświadczeniach majątkowych pracowników 

 
Informacja Wójta Gminy Lubań o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Załącznik do protokołu nr XVIII/2004

z posiedzenia Sesji Rady Gminy Lubań

z dnia 30 września 2004 r.

 

Informacja Wójta Gminy Lubań

o oświadczeniach majątkowych pracowników

Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku – Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przedkładam Radzie Gminy Lubań informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu wójta, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

 1. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy zobowiązani art. 24 h ust. 1 w/w ustawy
  w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2004 roku z wyjątkiem Jadwigi Urbaniak zatrudnionej do dnia 31.12.2003 r. na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach.

  Z dniem 01.01.2004 r. Jadwiga Urbaniak nabyła uprawnienia emerytalne i został rozwiązany stosunek pracy. Zgodnie z art. 24k ust.3 w/w ustawy “w przypadku niezłożenia w określonym terminie oświadczenia majątkowego właściwy organ rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.” W związku z tym, że Jadwiga Urbaniak nie jest już zatrudniona, nie ma zastosowania wobec niej wymieniona sankcja.

 2. Złożone oświadczenia majątkowe wypełniono niezgodnie z instrukcją zawartą na stronie pierwszej oświadczeń. W instrukcji tej w pkt. 2 czytamy: “Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy”. Zamiast tego zwrotu pracownicy stawiali kreski lub używali innych podobnych sformułowań.
  W wielu przypadkach w części A poz. VIII nie wpisywano dochodów, które ujęto
  w zeznaniu PIT składanym do urzędu skarbowego. Zaledwie jedna osoba - Waldemar Ring wypełnił oświadczenie prawidłowo.

 3. Ze względu na fakt, iż uchybienia te mają charakter formalny - podjąłem decyzję
  o pozostawieniu złożonych oświadczeń bez konieczności dokonywania w nich korekt. Równocześnie zobowiązałem pracowników do przestrzegania instrukcji wypełniania
  i kompletowania oświadczeń majątkowych w przyszłości. Dokonując analizy merytorycznej danych zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych nie doszukałem się podejrzeń w zakresie podania w nich nieprawdy lub zatajenia prawdy. Stąd też nie wystąpiłem z wnioskiem do właściwego urzędu kontroli skarbowej
  o kontrolę któregokolwiek ze złożonych oświadczeń majątkowych.

Przedłożone oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2003 w dniu 30 czerwca 2004 roku na podstawie art. 24 h ust. 6 ustawy
o samorządzie gminnym przekazałem do Urzędu Skarbowego w Lubaniu.

Zgodnie z art. 24 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jawne informacje zawarte
w oświadczeniach majątkowych pracowników wymienionych na wstępie zostały udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań na stronie
http://luban.nowoczesnagmina.pl.

Złożone oświadczenia majątkowe przechowywane będą przez okres sześciu lat.

Informacja szczegółowa o oświadczeniach majątkowych wypełnionych niewłaściwie:

Skarbnik Gminy

 1. Elżbieta Siedlecka

Część A

 • poz. II pkt 2 brak określenia wartości mieszkania

 • poz. VIII nie wpisano dochodów z tytułu zatrudnienia, które ujęto w zeznaniu PIT-37 składanym do urzędu skarbowego

Część B

 • nie wypełniono miejsca położenia nieruchomości wymienionej w części A poz. II.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Maria Kessel

  Część A

  • garaże ujęto w pozycji II. 3 winny być w pozycji II. 4

  • poz. VIII nie wpisano dochodów z tytułu zatrudnienia, które ujęto w zeznaniu PIT-37 składanym do urzędu skarbowego, natomiast z tytułu umowy zlecenia wpisano przychód winno być dochód

 2. Halina Garncarz

Część A

  • poz. II 3 nie wpisano rodzaju zabudowy

  • poz. II nie sprecyzowano przychód czy dochód

  • poz. VIII nie wpisano dochodów z tytułu zatrudnienia, które ujęto w zeznaniu PIT-37 składanym do urzędu skarbowego

Część B

  • poz. 1 pominięto miejsce położenia nieruchomości natomiast dane wpisano w poz. 2

 1. Ryszard Leszczyński

  Część A

  • poz. II 2 nie sprecyzowano jaka własność mieszkania

   Część B

    • nie podano miejsca położenia nieruchomości

   1. Bożena Szwedko

    Część A

    • poz. II 2 nie sprecyzowano jaka własność mieszkania

    • w kilku pozycjach brak wpisu

   2. Jerzy Telatyński

    • w kilku pozycjach brak wpisu

   1. Ewa Pietrzyk

    Część A

    poz. II 2 nieprawidłowo sprecyzowano własność mieszkania (hipoteka)

   2. Danuta Mieszczak

   Część A

    • poz. II 2 nie sprecyzowano jaka własność mieszkania

    • poz.VIII nie wpisano dochodów z tytułu zatrudnienia, które ujęto w zeznaniu PIT-37 składanym do urzędu skarbowego.

    

    

    

    

    

   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta:

   1. Marian Bokłak

    Część A

    • poz. VIII nie wpisano dochodów z tytułu zatrudnienia, które ujęto w zeznaniu PIT-37 składanym do urzędu skarbowego

    • pozostawiono niewypełnione kilka pozycji

   2. Irena Sokołowska

   Część A

   - poz. II nie sprecyzowano przychód czy dochód

   - poz. VIII wpisano przychód a nie dochód

   Zestawiła Ewa Wójcik

   Lubań 29.09.2004 r.

   

  Załączniki

  Informacja_Wojta_dt__oswiadczen_majatkowych.pdf

  Data: Brak danych Rozmiar: 45.82k Format: .pdf Pobierz

  Liczba odwiedzin : 1422
  Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
  Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wójcik
  Osoba odpowiedzialna za informację :
  Czas wytworzenia: 2004-09-30 13:46:46
  Czas publikacji: 2004-09-30 13:47:46
  Data przeniesienia do archiwum: Brak