WÓJT GMINY LUBAŃ 

 

 

Wójtem Gminy Lubań jest Zbigniew Hercuń.

 1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4) wykonywanie budżetu.
  5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
 5. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
 6. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 8. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 
 

Liczba odwiedzin : 1686
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Pijanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Pijanowska
Czas wytworzenia: 2002-06-17 10:20:29
Czas publikacji: 2019-01-01 01:09:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak