Oświadczenie  

 

 

…………, dnia ……………….……

 

 

Dane składającego oświadczenie:

 

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko:

 

………………………………………………………….

 

Adres siedziby:

 

………………………………………………………….

 

………………………………………………………….

 

Adres do korespondencji:

 

………………………………………………………….

 

………………………………………………………….

 

Tel. Fax, e-mail:

………………………………………………………….

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że:

1)      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

                  ....……………………………

                                                                                          / podpis imienny przedsiębiorcy

                                                                                         lub osoby przez niego uprawnionej,

                                                                                            z podaniem pełnionej funkcji /

 

 

 


Liczba odwiedzin : 340
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Biedroń
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Biedroń
Czas wytworzenia: 2012-03-29 13:19:52
Czas publikacji: 2012-03-29 13:19:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak