Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń 

 

Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń 

Symbol:
5023

Wydział:
Wniosek składa się w sekretariacie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. Nr 51, poz. 297, z późn. zm. )

Opłaty:
Poza opłatą skarbową ( 5 zł od podania i 0,5 zł od załącznika ) nie pobiera się innych opłat.

Termin odpowiedzi:
Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Jednostka odpowiadająca:
Pani Ryszard Głogowski ( tel. 075 646 59 35 )

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań.
Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.
Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.
Przewodniczący ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący może zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskiej.
Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie.
Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
Organ gminy na wniosek organizatora zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną, służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia, oraz może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia na zasadach opisanych wyżej następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne.


Dokumenty
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ( imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora, cel i program oraz język używany w czasie zgromadzenia, miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, trasę,
Ponadto w zawiadomieniu określa się planowane środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,

 


Liczba odwiedzin : 595
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-08 12:25:03
Czas publikacji: 2003-12-12 09:42:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak