Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Lubań

2017-10-18 09:57:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującego działkę 186/8 obręb Jałowiec

2017-10-18 09:56:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin

2017-10-18 09:53:09
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/148/2012 w sprawie podziału Gminy Lubań na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2017-10-18 09:51:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2017-10-18 09:49:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2017

2017-10-18 09:47:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2016/2017

2017-10-18 09:46:58