Zezwolenie na publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze  

 

Zezwolenie na publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze  

Symbol:
5022

Wydział:
Podanie składa się w sekretariacie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm. ).

Opłaty:
Poza opłatą skarbową ( 5 zł od podania i 0,5 zł od załącznika ) nie pobiera się innych opłat.

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiadająca:
Pan Ryszard Głogowski ( 075 646 59 35 )

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:
1) wójt - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
2) starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3) marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
4) minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia.
Za takie cele uważa się przedewszystkiem cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.
Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki nie są wymagane:
a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjetych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
b) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loteryj pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych;
c) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
d) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
e) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.


Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia. Wniosek musi określać miejsce ( obszar ), czas, w którym zbiórka ma być przeprowadzona oraz cel. Ponadto należy podać miejsce przechowywania akt, ksiag i dokumentów kasowych akcji zbiórkowej.,
Do wniosku należy załączyć statut stowarzyszenia lub organizacji albo akt organizacyjny komitetu utworzonego do przeprowadzenia zbiórki,

 


Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-08 11:14:59
Czas publikacji: 2003-12-12 09:42:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak