iNFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

                                                            Informacja

                  dla przedsiębiorców działających  na terenie Gminy Lubań 

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr  152, poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych stała się, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalnością regulowaną, wymagająca wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

                     Warunkiem uzyskania wpisu do powyższego rejestru jest, stosownie do art. 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie pisemnego wniosku zawierającego:

 1. firmę, oznaczenie siedziby adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się :

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania

      działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    

      nieruchomości o następującej treści:

 

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.)”

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w minach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.Nr 152, poz. 897)

 

 


Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Biedroń
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Biedroń
Czas wytworzenia: 2012-03-29 13:53:20
Czas publikacji: 2012-03-29 13:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak