Obwieszczenie RMKMIR/MB/7624/8-5/2009 o wydaniu postanowienia w sprawie oceny  

 

Obwieszczenie RMKMIR/MB/7624/8-5/2009 o wydaniu postanowienia w sprawie oceny  

                                                                                                                                                                                                                                            Lubań, dnia 09.10.2009 r.
RMKMIR/MB/7624/8-5/09

 

                                      OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 §1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r.(Dz.U.Nr 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 09.10.2009 r. Wójt Gminy Lubań wydał  postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” przewidzianego do realizacji w granicach nieruchomości :

  • obręb Henryków Lubański,  Gmina Lubań

odcinek 1

- 279, 281, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 938, - strona prawa 

  297, 300- droga

- 298, 353, 383, 38/1189, 354, 299, 301- strona lewa

odcinek 2

- 930, 900, 924/2, 924/3, 925, 121, 926, 895, 954/2, 954/3, 954/4, -strona prawa

300, 946-droga

- 313, 309/29, 307, 120, 720/4, 720/1, 663, 723, 725/1, 727/1, 302/20-strona lewa    odcinek 3

  • obręb Miasta Lubań

AM 2, obręb 1

     -24, 30, 34, 37/1, 38, 39, 1, 29, 21, 18, 14, 13, 12, 11, 6, 4, 2/4, 2/2, 22, 23, 10, 9,

            45/2, 15

AM 3, obręb 1

             11/1

  • obręb Pisarzowice,  Gmina Lubań

- 494/8, 536, 541/1

  • obręb Radogoszcz, Gmina Lubań

-614/54, 613.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) i  art.  49 KPA niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni,  poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 , w siedzibie Urzędu  Miasta Lubań oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Henryków, Pisarzowice, Radogoszcz  i Mieście Lubań (w pobliżu miejsca planowanej inwestycji).

Z treścią postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227)   na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 26a, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zgodnie z art.49KPA doręczenie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 332
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Biedroń
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Biedroń
Czas wytworzenia: 2009-10-09 14:29:50
Czas publikacji: 2009-10-09 14:32:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak