Obwieszczenie nr RMKMIR/MB/7624/4-6/09 o wydaniu postanowienia w sprawie oceny 

 

Obwieszczenie nr RMKMIR/MB/7624/4-6/09 o wydaniu postanowienia w sprawie oceny 

                                                                                                                                                                                                                                            Lubań, dnia 16.04.2009 r.
RMKMIR/MB/7624/4-6/09

 

                                      OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art.74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 §1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r.(Dz.U.Nr 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Zawiadamiam

 

że w dniu 16.04.2009 r. Wójt Gminy Lubań wydał  postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

„Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap

Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogoszcz, Mściszów, Kościelniki Dolne”

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron biorących udział w postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) i  art.  49 KPA niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni,  poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Kościelnik Dolny i  Kościelnik.

Z treścią postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227)   na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 26a, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zgodnie z art.49KPA doręczenie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 309
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Biedroń
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Biedroń
Czas wytworzenia: 2009-04-16 09:35:18
Czas publikacji: 2009-04-29 09:36:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak